RÅVINDAR & LOKALER

OUTNYTTJAD YTA?

Vi hjälper bostadsrättsföreningar att undersöka potentiella byggrätter så som lokaler och råvindar kostnadsfritt. Vår ambition är att vara med från det att idén föds tills att lägenheterna står klara för att assistera och navigera styrelsen i form av underhållsplan, åtgärder och utförande. Vi är inte bara en exploatör – vi är helhetslösning som tar ansvar och äger hela processen för att förenkla för styrelsen samt skapa bästa möjliga förutsättningar till fortsatt förvaltning.

VÄRDERING & VÄGLEDNING

I första hand sker ett platsbesök där vi går igenom er fastighet, översiktligt underhållsbehov samt möjligheter till att inreda vind eller lokal till bostäder för att lämna ett anbud. Om stämmobeslut kvarstår hjälper vi styrelsen att förbereda sig inför mer komplexa frågor gällande funktioner, ekonomiska konsekvenser, kända risker samt hur de undviks. Om styrelsen önskar deltar vi på stämman för att underlätta och besvara frågeställningarna ur ett bredare perspektiv.

Efter kontrakt utför vi en underhållsplan tillsammans med styrelsen närvarande där vi redogör nödvändiga åtgärder samt bedömer framtida – att styrelsen har god insikt i fastighetens ekonomi ger en trygghet för nya som befintliga medlemmar. Vi underlättar inte bara för styrelsen i beslutshantering utan också administration under projektets gång. Detta sker bl.a. genom att involvera medlemmarna i processens framfart samt låta dem utvärdera oss ur olika aspekter för att vara lyhörda och öppen för konstruktiv feedback.

Vi vill att boende skall känna sig trygga och hörda – vi är med hela vägen, från start till överlämnande för att skapa bästa möjliga resultat samt förenkla genom proaktivitet, ansvar och transparens.

Vår process

1

Under platsbesöket går vi igenom fastigheten i sin helhet för att bedöma förväntat underhåll till potentiell byggrätt så som lokal eller råvind. Utrymme som källare eller teknikrum granskas även för att fastställa förutsättningar för ett rakare anbud.


Efter platsbesök och interndialog återkommer vi med förslag till anbudsuppställning i relation till fastighetens status. Vi vill förenkla för föreningen att välja oss som en helhet och utföra underhållsarbete samtidigt som vi är etablerade och byggställning finns att tillgå för att spara tid och pengar. Styrelsen och exploatör kommer överens om anbudsförutsättningar.

2

3

Vi redovisar anbud som exploatör samt entreprenör, från fastighet och byggföretaget med tydliga förutsättningar samt rekommendationer. Vi hjälper styrelsen att utvärdera anbuden för att säkerställa att förutsättningarna är motsvarande. Vi gör anbudet enkelt att tyda för att processen skall vara enklare att följa senare. Vi återkommer till anbudet med potentiella justeringar efter underhållsplanen är färdigställd.


När styrelsen efter utvärdering valt att gå vidare med oss redovisas avtalsförslag och ordning som granskas av styrelsens anlitade byrå innan signering av avtal. Vi går igenom avtalen med styrelsen innan de skickas vidare för att säkerställa att vi är överens om förutsättningar innan juristerna påbörjar sitt arbete.

4

5

Efter signerat avtal startas projekteringsarbete som uppskattas mellan tre och sex månader beroende på komplexiteten på uppdraget samt vilken handläggare vi tilldelas på stadsbyggnadskontoret. Vi hanterar hela processen och uppdaterar styrelsen om framgångar löpande.


Vi anlitar behörig konsult för syn av fastigheten för att komplettera befintlig underhållsplan eller upprätta en ny. Vi går även igenom trapphus och lägenheter på översta plan för att fastställa skick som senare kan påverkas av byggnation vilket vi om så fallet åtgärdar. Efter platsbesök går vi igenom fastighetens skick med styrelsen för att eventuellt korrigera underhållsplanering. Underlaget ger föreningen goda förutsättningar till att beräkna framtida avsättning till framtida underhållsåtgärder vilket sker i den ekonomiska planen. Framtida medlemmars trygghet för avgifterna påverkas även positivt.

6

7

Styrelsen skall enligt kontrakt godkänna bygglovshandlingar innan inlämnande för att säkerställa tryggheten. Bygglovstiden kan skilja sig avsevärt beroende på projekt och vi gör alltid vårt yttersta för att påskynda. När bygglovet godkänts signeras kompletterande avtal som kräver upprättad ekonomisk plan vilket föreningen ansvarar över.


När bygglov beviljats och byggstart kan planeras introducerar vi oss för medlemmarna om det inte skett tidigare. Vi redovisar hur produktionen är planerad, hur och vilka moment som stör mest och hur vi verkar för att minimera störande arbete. Främsta anledningen till introduktionen är att förenkla för styrelsen genom att möjliggöra dialog direkt med medlemmar för snabbare hantering och ökad trivsel.

8

9

Det är vanligt att förråd flyttas från råvind till källare varför förrådsyta byggs om eller byggs på nytt. Förråd kan även byggas på en mindre del av vinden om källaren inte är möjlig att inreda. Medlemmarna har ofta två veckor som standard att flytta sin förvaring från befintliga till nya förråd. Vi hanterar förrådsbyggnationen varför styrelsen kan luta sig tillbaka.


Starten inleds ofta med rivningsarbete och takarbete vilket båda är störande arbete. Efter att bjälklaget är isolerat vilket brukar ske ca två till fyra månader in i projektet sänks ljudnivån. Beroende på om eller vilket arbete föreningen utför samtidigt som vindsinredning kan det påverka avsevärt.

10

11

Vindsanbudet grundar sig på en köpeskilling per bostadsarea som regleras efter vilken area som exploatör lyckas optimera. Areauppmätning sker när bjälklag, väggar och tak är färdigställt. I detta stadie kan ekonomisk plan fastställas.


Efter slutbesiktning ägt rum och myndigheter godkänt lägenheter kan framtida medlemmar tillträda lägenheter. Nya medlemmar och styrelsen mottager en DU-pärm där information om produktionen finns samt garantiansvar med annat nödvändigt. Föreningen får in sista delen av kapitaltillskottet och medlemmarna eller exploatör betalar avgiften oberoende försäljning.

12

Hör av dig till oss